ZĽAVA 20% NA VYBRANÉ KÚSKY Z NAŠEJ KOLEKCIE POUŽI KÓD: SUMMER20 NAKUPUJ

ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA

Ochrana osobných údajov je pre Athleeya veľmi dôležitá. Chceme byť otvorení a transparentní, pokiaľ ide o naše spracúvanie vašich osobných údajov. Tieto zásady ochrany súkromia (ďalej len ako "Zásady") vás oboznamujú s tým, kto sme, aké informácie o vás zhromažďujeme a ako ich spracúvame.

Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Athleeya s.r.o. so sídlom: Kladnianska 34, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 800 004, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 129847/B (ďalej len ako „Athleeya“, alebo „my“), je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré nám poskytnete a zodpovedá za vaše osobné údaje v zmysle platných predpisov o ochrane osobných údajov.

Ako o vás zhromažďujeme informácie?

Informácie o vás môžeme zhromažďovať rôznymi spôsobmi: (i) môžete nám ich poskytnúť priamo (napr. vyplnením formulára alebo prostredníctvom telefonátu); (ii) môžeme ich zhromažďovať automaticky (napr. keď navštívite athleeya.com); (iii) môžeme ich získať od tretích strán (napr. verejne prístupné informácie na sociálnych sieťach ako je Instagram a Facebook).

Môžeme zhromažďovať informácie, ktoré poskytnete priamo, zväčša keď: (i) sa zaregistrujete do niektorej z našich členských databáz (to môžete urobiť napr. online); zakúpite si produkty v maloobchodnej predajni; (iii) používate athleeya.com; (iv) kontaktujete nás prostredníctvom athleeya.com alebo e-mailu, na sociálnych sieťach alebo telefonicky; (v) zaregistrujete sa k odberu e-mailových noviniek a upozornení alebo iných marketingových oznámení.

Informácie môžeme zhromažďovať automaticky, zväčša keď (i) s nami komunikujete (napr. prostredníctvom athleeya.com alebo platforiem sociálnych sietí); (ii) používate athleeya.com (napr. prostredníctvom sledovacích mechanizmov athleeya.com); (iii) vložíte na sociálne siete, ktoré sledujeme, verejné príspevky (napr. aby sme porozumeli názorom verejnosti alebo zodpovedali otázky týkajúce sa produktov).

Informácie o vás môžeme automaticky zhromažďovať tiež za použitia súborov cookie a ďalších obdobných sledovacích technológií na athleeya.com. Pre viac informácií o súboroch cookie (vrátane Google analytics cookies) a o ďalších obdobných technológiách používaných na athleeya.com vrátane informácie o tom, ako môžete používanie súborov cookie prijať alebo odmietnuť, si prosím prečítajte „PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA COOKIES“, ktoré sú dostupné na athleeya.com.

Ak to zákon dovoľuje, môžeme informácie o vás získavať aj od tretích strán. Takéto prípady môžu zahŕňať napríklad verejne dostupné informácie z vášho profilu (ako sú vaše preferencie a záujmy) zo stránok sociálnych sietí prevádzkovanými tretími stranami (napr. Facebook a Instagram). Informácie ďalej môžeme zhromažďovať aj v iných prípadoch, kedy však zhromažďovanie informácií bude pre vás zjavné.

Aké informácie o vás zhromažďujeme?

Môžeme o vás zhromažďovať rôzne druhy informácií: (i) informácie nutné pre plnenie vašich objednávok; (ii) informácie nutné na poskytnutie záručných a reklamačných služieb; (iii) informácie, ktoré nám poskytnete vo formulároch alebo prieskumoch; (iv) informácie o vašich návštevách na našich predajných miestach a akciách; (v) informácie, ktoré nám poskytnete pri vašich telefonátoch.

Pri informáciách, ktoré od vás získavame priamo, bude ich zhromažďovanie zjavné z kontextu, v súvislosti s ktorým údaje poskytujete. Napríklad: (i) keď si od nás prostredníctvom athleeya.com objednávate produkt, poskytujete nám svoje meno a priezvisko, kontaktné údaje, údaje k uskutočneniu platby a vystaveniu faktúry a názov/označenie produktov, ktoré ste si vybrali tak, aby sme mohli splniť vašu objednávku; (ii) môžete nám poskytnúť informácie o vašich produktových preferenciách a záujmoch, aby sme vám v budúcnosti mohli ponúkať produkty a služby, ktoré vás budú zaujímať.

Informácie, ktoré zhromažďujeme automaticky sa všeobecne týkajú: (i) vášho užívania webových stránok (napr. stránky, ktoré navštívite, stránka, z ktorej ste prišli, stránka, na ktorú odchádzate, vyhľadávané slová a slovné spojenia alebo odkazy v rámci stránky, na ktoré kliknete); (ii) vášho zariadenia (napr. vaša IP adresa alebo unikátny identifikátor zariadenia, údaje o polohe, podrobnosti o súboroch cookie, ktoré sme prípadne na vašom zariadení uložili).

Informácie, ktoré získavame od tretích strán, sú vo všeobecnosti obmedzené iba na verejne prístupné informácie z vášho profilu (ako sú vaše preferencie a záujmy) napríklad z verejných príspevkov na sociálnych sieťach.

Pre aké účely spracúvame informácie o vás a z akého právneho dôvodu?

V tejto časti opisujeme účely na ktoré spracúvame osobné údaje. Tieto Zásady však majú globálnu povahu, a preto v prípadoch, kde zákony príslušného štátu obmedzujú alebo zakazujú určité činnosti opísané v týchto globálnych Zásadách, nebudeme v tejto krajine spracúvať informácie o vás na tieto účely.

S výnimkou vyššie uvedeného spracúvame informácie o vás na nasledovné účely: (i) predaj našich produktov vrátane plnenia vašich objednávok a spracovávania vašich platieb; (ii) poskytovanie služieb súvisiacich s predajom vrátane riešenia vašich otázok a požiadaviek a poskytovania záručných a reklamačných služieb; (iii) marketing našich produktov (v rozsahu povolenom zákonom) vrátane správy vernostných programov, vylepšovania produktov, prieskumu trhu, vývoja marketingových stratégií, správy marketingových kampaní a prispôsobovania vašich skúseností s predajnými miestami a podujatiami, v rámci ktorých sa predávajú produkty; (iv) poskytovanie informácií o príležitostiach ako sa zapojiť do propagácie produktov; (v) na podporu vyššie uvedeného vrátane správy vašich účtov, vzájomnej korešpondencie, prispôsobovania vašich skúseností s athleeya.com a správy a odstraňovania problémov; (vi) na obchodné analýzy a vylepšenia vrátane vylepšovania produktov a zlepšovania informácií, ktoré poskytujeme našim zákazníkom; (vii) na iné účely, ktoré vám budú oznámené alebo budú zrejmé z kontextu v čase prvého získania informácií o vás.

Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov je jedna z nasledovných možností: (i) dodržiavanie povinností ustanovených zákonom, ktoré sa na nás vzťahujú; (ii) plnenie zmluvy, ktorej ste stranou; (iii) náš oprávnený záujem, ktorý neprevažuje nad vašimi záujmami na ochrane osobných údajov; (iv) v prípade, že sa neuplatní žiaden z vyššie uvedených právnych základov, váš súhlas (ktorý si od vás pred začatím spracúvania údajov vyžiadame).

Účely, na ktoré spracúvame informácie o vás vrátane príslušného spôsobu ich zhromažďovania a právneho základu pre ich použitie, sú:

Predaj našich produktov: (i) plnenie vašich objednávok; (ii) spracúvanie platieb; (iii) poskytovanie záručných služieb. Tieto informácie nám obvykle poskytujete priamo (obvykle meno a priezvisko, adresu, e-mail a platobné informácie) za účelom plnenia našich zmluvných záväzkov voči vám ako kupujúcemu našich produktov.

Poskytovanie služieb súvisiacich s predajom: (i) riešenia vašich otázok a požiadaviek; (ii) korešpondencia s vami; (iii) všeobecná správa a odstraňovanie problémov. Tieto informácie nám obvykle poskytujete priamo a my ich používame na základe oprávneného záujmu v súvislosti s poskytovaním služieb súvisiacich s predajom našim zákazníkom, ktorý neprevažuje nad vašimi záujmami, právami a slobodami na ochranu osobných údajov.

Marketing našich produktov (v rozsahu povolenom zákonom): (i) porozumenie vašim preferenciám (napr. ktoré produkty vás môžu zaujímať alebo môžu viac vyhovovať vašim potrebám); (ii) vývoj marketingových stratégii; (iii) správa marketingových kampaní; (iv) prispôsobovanie vašich užívateľských skúseností na athleeya.com (napríklad prispôsobovať vašu návštevu akým je privítanie alebo ponuky, o ktoré by ste mohli mať záujem). Tieto informácie používame na základe nášho oprávneného záujmu vykonávať marketing našich produktov a prispôsobiť sa vašim užívateľským skúsenostiam, a to spôsobom, ktorý neprevažuje nad vašimi záujmami, právami a slobodami na ochranu osobných údajov.

Podpora všetkých vyššie uvedených účelov: (i) správa vašich účtov; (ii) korešpondencia; (iii) zlepšovanie vašich skúseností; (iv) správa a odstraňovanie problémov. Toto bude obvykle kombinácia informácií, ktoré nám poskytujete (napríklad vaše meno a heslo (alebo iné obdobné údaje)) a informácií, ktoré zhromažďujeme automaticky (napríklad informácie o vašom zariadení a súbory cookies a iné podobné technológie sledovania). Používame ich na základe, ktorý zodpovedá účelu na používanie informácií, ktoré konkrétnou službou podporujeme. 

Obchodné analýzy a vylepšenia: (i) obchodné analýzy a zlepšovanie služieb (vrátane zlepšovania produktov, predajných miest, v ktorých sa predávajú produkty, akcií/udalostí, athleeya.com a informácií, ktoré poskytujeme). Toto bude obvykle kombinácia informácií, ktoré nám poskytujete; informácií, ktoré zhromažďujeme automaticky a (v rozsahu povolenom zákonom) informácií, ktoré získavame od tretích strán. Používame ich na základe nášho oprávneného záujmu analyzovať a zlepšovať naše obchodné výsledky, naše produkty, athleeya.com, predajné miesta a akcie/udalosti, ktorý neprevažuje nad vašimi záujmami, právami a slobodami na ochranu osobných údajov atď.

V prípadoch, kedy použitie informácií o vás nemôžeme oprieť o niektorý z právnych dôvodov uvedených vyššie, si pred začatím spracúvania týchto informácií vyžiadame váš súhlas (tieto prípady budú vždy v konkrétnej situácii zrejmé).

V určitých prípadoch môžeme informácie o vás použiť spôsobmi, ktoré nie sú vyššie popísané. V takých prípadoch vydáme doplňujúce oznámenie o ochrane súkromia, kde bude predmetný nový spôsob použitia vysvetlený. Všetky vydané doplňujúce oznámenia o ochrane súkromia by ste si mali prečítať spolu s týmito Zásadami.

Zdieľanie informácii s tretími stranami

Informácie o vás môžeme zdieľať s: (i) tretími stranami, ktoré vám poskytujú produkty alebo služby (t. j. napr. poradcovia, poskytovatelia platobných služieb, poskytovatelia doručovateľských služieb, prevádzkovatelia maloobchodných prevádzok, osoby, ktoré predvádzajú produkty, poskytovatelia informačných služieb); (ii) s obchodnými partnermi a reklamnými agentúrami (v súvislosti s vecami, ktoré by ste si mohli spájať s našimi produktmi, napríklad preto, lebo majú podobný imidž, štýl alebo funkcionalitu), ktorí boli dôkladne vybraní (iii) ďalšími tretími stranami v rozsahu povolenom alebo vyžadovanom zákonom, napríklad: regulačné orgány; pri plnení požiadaviek správnych a kontrolných orgánov, prípadne iných verejných orgánov; keď dôjdeme k záveru, že sprístupnenie je nevyhnutné alebo žiaduce pre zabránenie vzniku škody, finančnej straty alebo ujmy na zdraví alebo v súvislosti s vyšetrovaním nezákonnej činnosti alebo podozrenia na nezákonnú činnosť.

Ako informácie o vás chránime?

Prijímame zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré chránime, pred neoprávneným sprístupnením, použitím, zmenou alebo zničením. Vo vhodných prípadoch používame tiež kódovanie a iné technológie, ktoré môžu byť nápomocné pri zabezpečení bezpečnosti informácií, ktoré nám poskytujete. Dodržiavanie prísnych a bezpečnostných požiadaviek na ochranu súkromia a osobných údajov vyžadujeme aj od poskytovateľov služieb, ktorých využívame.

Ako dlho budú informácie o vás uchovávané?

Informácie o vás budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelov, na ktoré boli informácie získané. Po naplnení  účelov budú informácie vymazané. Doba uchovania informácií sa môže líšiť v závislosti od účelu, pre ktorý boli získané. Upozorňujeme, že za určitých okolností máte právo žiadať výmaz informácií. Vezmite prosím na vedomie, že v niektorých prípadoch máme aj zákonnú povinnosť uchovávať informácie napríklad na daňové alebo účtovné účely.

Zvyčajne údaje uchovávame na základe nižšie popísaných kritérií: 

(i) marketing vo vzťahu k vám (vrátane zasielania marketingových komunikácií) (ak využívate athleeya.com a je možné vás kontaktovať): väčšina informácií vo vašom marketingovom profile je uchovávaná počas trvania nášho marketingového vzťahu; napríklad počas vášho používania athleeya.com alebo odpovedania na našu komunikáciu. Niektoré prvky vášho marketingového profilu, ako napríklad záznamy o našej spolupráci s vami, sa však po istom čase prirodzene stanú neaktuálnymi, takže ich automaticky, po uplynutí určitej doby (zvyčajne po 3 rokoch) vymažeme, a to v súlade s tým, pre aké účely boli tieto informácie zhromaždené; (ii) marketing vo vzťahu k vám (vrátane zasielania marketingových komunikácií) (ak už nie ste s nami v kontakte): tento scenár je podobný ako scenár uvedený vyššie, avšak v prípade ak s vami nemáme kontakt počas dlhšej doby (zvyčajne 2 roky), prestaneme vám posielať marketingovú komunikáciu a vymažeme aj históriu vašich odpovedí na túto komunikáciu. Za takýchto okolností sa domnievame, že je vašou preferenciou nedostávať oznámenia tohto typu; (iii) marketing vo vzťahu k vám (vrátane zasielania marketingových komunikácií) (ak nie je možné vás kontaktovať): ak ste sa zaregistrovali na odber marketingových komunikácií, ale kontaktné informácie, ktoré ste nám poskytli, nefungujú, Vaše informácie uchováme zvyčajne len po dobu 6 mesiacov, počas ktorých máte možnosť sa vrátiť a opraviť dané údaje; (iv) marketing vo vzťahu k vám (vrátane zasielania marketingových komunikácií) (nedokončená registrácia): v prípade, ak začnete registráciu v databáze, ale nedokončíte ju, uchováme vaše informácie len po dobu 6 mesiacov, počas ktorých máte možnosť sa vrátiť a dokončiť registráciu; (v) prieskum trhu: ak u nás nie ste zaregistrovaný na iné účely (napr. marketingové komunikácie, záruka, zákaznícky servis) a použijeme Vaše verejne dostupné informácie na prieskum trhu alebo pochopenie vašich preferencií, uchováme tieto informácie po krátku dobu nevyhnutnú na dosiahnutie cieľu prieskumu trhu; (vi) nákup a záruka: ak si zakúpite tovar, uchováme informácie týkajúce sa nákupu po dobu nevyhnutnú na dokončenie predaja a na zabezpečenie súladu so zákonnými povinnosťami (napríklad na daňové alebo účtovné účely); (vii) zákaznícky servis: ak kontaktujete zákaznícky servis, vyhotovíme o tom záznam (ktorý obsahuje aj detaily vašej požiadavky a našu odpoveď) a uchováme ho pokiaľ je relevantný pre náš vzťah, napríklad ak potrebujete vymeniť tovar v záruke alebo ak sú vaše predchádzajúce požiadavky relevantné; (viii) systémové záznamy: systémové záznamy sa obvykle uchovávajú po dobu niekoľkých mesiacov; (ix) obchodné analýzy: obchodné analytické údaje sa obvykle získavajú pri užívaní athleeya.com a krátko na to sú anonymizované/zosumarizované.

Aké máte práva a možnosti?

V súvislosti s informáciami, ktoré o vás uchovávame, môžete mať niektoré alebo všetky z nasledovných práv: (i) požadovať k nim prístup; (ii) požadovať ich opravu, aktualizáciu alebo výmaz; (iii) požadovať, aby sme obmedzili ich používanie za určitých okolností; (iv) za určitých okolností namietať proti ich používaniu/spracúvaniu; (v) odvolať svoj súhlas s tým, aby sme ich používali; (vi) za určitých okolností uplatniť prenosnosť údajov; (vii) vylúčiť informácie z používania pre priamy marketing; (viii) podať sťažnosť kontrolnému orgánu vo vašej krajine (ak taký existuje).

Ponúkame vám jednoduché spôsoby pre uplatnenie týchto práv, a to prostredníctvom odkazov "odhlásiť" ("unsubscribe") alebo poskytnutím našej kontaktnej adresy v správach od nás.

Podmienky používania athleeya.com

Prevádzkovateľom athleeya.com je spoločnosť Athleeya s.r.o. Používaním týchto stránok súhlasíte s nasledovnými zmluvnými podmienkami. Ak s nimi nesúhlasíte, mali by ste okamžite prestať používať athleeya.com. 

Hypertextové odkazy

Na athleeya.com sa môžu nachádzať hypertextové odkazy na iné stránky, ktoré prevádzkujú tretie osoby. Tieto odkazy vám poskytujeme pre vaše pohodlie a ako ďalšiu cestu k informáciám, ktoré sa nachádzajú na týchto iných stránkach. Informácie na webových stránkach, na ktoré odkazujeme, sme nemuseli preskúmať a nie sme zodpovední za obsah a ani produkty alebo služby, ktoré môžu byť ponúkané prostredníctvom týchto cudzích stránok. Stránky prevádzkované tretími osobami môžu obsahovať informácie, s ktorými nesúhlasíme. Zahrnutie hypertextových odkazov na iné webové stránky by nemalo byť považované za súhlas s obsahom týchto webov. Používanie týchto webových stránok sa môže riadiť inými podmienkami. Za všetky informácie (ako sú napr. dátové súbory, písaný text, počítačový software, hudba, zvukové súbory alebo iné zvuky, fotografie, videá alebo iné obrázky), ku ktorým ste sa dostali prostredníctvom hypertextových odkazov umiestnených na athleeya.com, sú zodpovedné osoby, od ktorých tieto informácie pochádzajú.

Účel athleeya.com

Athleeya.com je prevádzkovaná za účelom poskytovania všeobecných informácií o nás a našich produktoch v súlade s platnými právnymi predpismi.

Použitie obsahu z athleeya.com

Athleeya.com (vrátane celého jej obsahu) je vo vlastníctve spoločnosti Athleeya s.r.o. alebo jej poskytovateľov licencie a je chránená autorskými právami, právom k ochranným známkam a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky a ďalších štátov. Len pre vaše osobné a nekomerčné použitie vám povoľujeme prehliadať si athleeya.com a tlačiť a sťahovať kópie jej obsahu za predpokladu, že z vytlačeného alebo stiahnutého materiálu neodstránite copyrightovú doložku alebo iné podobné označenie. Súhlasíte s tým, že nebudete inak kopírovať, zobrazovať ani odosielať nič z obsahu athleeya.com, a to akýmkoľvek spôsobom alebo prostriedkom. Ďalej súhlasíte s tým, že nebudete upravovať, predávať, vysielať a ani distribuovať nič z obsahu atleeya.com a to akýmkoľvek spôsobom alebo prostriedkom.

Ochranné známky

Athleeya.com obsahuje logá a ďalšie ochranné známky alebo chránené označenia, ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti Athleeya s.r.o. alebo jej bola k nim udelená licencia. Na athleeya.com sa tiež môžu nachádzať ochranné známky tretích osôb. Všetky také ochranné známky sú majetkom ich príslušného vlastníka a vy súhlasíte s tým, že ich nepoužijete alebo nevystavíte akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka ochrannej známky.

Google Analytics

Athleeya.com využíva Google Analytics, vlastnené spoločnosťou Google Inc. ("Google"), čo je náš spôsob, ako sledovať, ako používate athleeya.com a ako ju môžeme vylepšiť. Google Analytics je webová analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google. Google Analytics používajú cookies, čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, aby pomohli webovej stránke analyzovať, ako užívatelia používajú athleeya.com. Informácie generované súbormi cookies o vašom používaní athleeya.com (vrátane vašej IP adresy) sú odovzdávané a ukladané na serveroch spoločnosti Google v USA. Spoločnosť Google tieto informácie použije k vyhodnoteniu vášho používania athleeya.com a pre poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou na www.athleeya.com a používaním internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie poskytnúť tretím osobám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak tieto tretie osoby spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude priraďovať vašu IP adresu k akýmkoľvek iným dátam, ktorými disponuje spoločnosť Google. Používanie cookies môžete odmietnuť príslušným nastavením vášho prehliadača, uvedomte si prosím ale, že ak tak urobíte, je možné, že nebudete môcť plnohodnotne využívať athleeya.com. Používaním athleeya.com vyjadrujete súhlas s prenosom a spracúvaním vašich osobných údajov spoločnosťou Google, a to spôsobom a pre účely opísané vyššie, pričom beriete na vedomie, že USA je treťou krajinou nezaručujúcou primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Obmedzenie záruk

Athleeya.com používate na vaše vlastné riziko. Vyhradzujeme si právo vám kedykoľvek obmedziť alebo ukončiť prístup k athleeya.com alebo k akejkoľvek jej časti. Athleeya s.r.o. výslovne odmieta poskytovanie akýchkoľvek záruk o tom, že prístup na athleeya.com bude neprerušovaný a bezchybný. 

Na koho sa môžete obrátiť s otázkami?

Ak máte otázky alebo si prajete uplatniť akékoľvek z vašich práv, prosím, neváhajte nás kontaktovať.

Ak vo vašej krajine pôsobí orgán ochrany osobných údajov, máte právo sa naňho obrátiť s otázkami, či obavami. Ak nie sme schopní uspokojivo zodpovedať vaše otázky alebo vyriešiť vaše obavy, máte ďalej právo domáhať sa súdnej ochrany pred príslušným súdom svojej domovskej krajiny.

Zmeny v Zásadách

Z času na čas môžeme tieto Zásady (a akékoľvek doplňujúce zásady) aktualizovať. V prípadoch, kedy to vyžaduje zákon, vás na zmeny upozorníme.

Posledná aktualizácia bola uskutočnená dňa 1.9.2019.


Získaj zľavu 10% na svoj prvý nákup


Buď prvá, ktorá sa dozvie o pripravovaných kolekciách, špeciálnych akciách a novinkách zo sveta Athleeya.
Prihlás sa na odber noviniek!

Loading...