ZĽAVA 20% NA VYBRANÉ KÚSKY Z NAŠEJ KOLEKCIE POUŽI KÓD: SUMMER20 NAKUPUJ

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné dojednania

Predávajúcim a prevádzkovateľom webovej stránky www.athleeya.com je spoločnosť Athleeya s.r.o., so sídlom: Kladnianska 34, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 800 004, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 129847/B (ďalej len ako „Athleeya“, alebo „my“).

Nasledujúce obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky objednávky zo strany zákazníka (ďalej označovaný zámenom „vy“) u spoločnosti Athleeya, a to prostredníctvom webovej stránky www.athleeya.com (ďalej len ako „athleeya.com“).

So všetkými vašimi podnetmi, otázkami alebo inými záležitosťami týkajúcimi sa nášho vzťahu sa môžete na nás obrátiť na telefónnom čísle (+421) 905 014 963, prípadne nás môžete kontaktovať e-mailom na: info@athleeya.com. V prípade reklamácií zakúpeného tovaru prosím postupujte podľa Reklamačného poriadku nižšie.

Používaním athleeya.com a/alebo objednaním tovaru vyjadrujete svoj súhlas s tým, že budete viazaní podmienkami uvedenými v tomto dokumente (ďalej len ako „Podmienky“). Pred odoslaním svojej objednávky sa uistite, že ste si prečítali a porozumeli týmto Podmienkam.

Účelom týchto Podmienok je oboznámiť vás so základnými princípmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na predaj produktov a tovarov Athleeya (ďalej len ako „produkt(y)“ alebo „tovar(y)“) a na náš právny vzťah, ktorý z neho vyplýva. Podmienky zámerne neopisujú záležitosti, ktoré sú zrejmé z povahy veci.

Na to, aby ste mohli nakupovať tovar na athleeya.com, musíte mať 16 rokov alebo viac. Tieto Podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od Athleeya, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

Ustanovenia týchto Podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Znenie Podmienok môže Athleeya meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Podmienok.

2. Ceny, poplatky za dodanie a spôsoby platby

Webové rozhranie athleeya.com obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivých druhov tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti počas doby, kedy sú zobrazované na athleeya.com. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Athleeya uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

Cena výrobkov bude tá, ktorá sa uvádza na athleeya.com, okrem prípadu zjavnej chyby. Napriek tomu, že vynakladáme všetko úsilie, aby sa zaistila správnosť cien uvedených na athleeya.com, môže dôjsť k chybe. Ak zistíme chybu v cene akéhokoľvek výrobku, ktorý ste si objednali, bezodkladne vás budeme informovať a poskytneme vám možnosť potvrdenia vašej objednávky so správnou cenou, alebo jej zrušenia prostredníctvom e-mailu. Ak sa nám nepodarí vás kontaktovať, objednávka sa bude považovať za zrušenú a zaplatená suma vám bude celá vrátená v lehote 14 dní od zrušenia.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, obmedziť alebo ukončiť akékoľvek špeciálne ponuky alebo zľavy.

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môžete uhradiť Athleeya nasledujúcimi spôsobmi: (i) Dobierka: zaplatíte na dobierku pri prevzatí tovaru; (ii) Online platba kartou prostredníctvom platobnej brány Besteron: údaje o platbe môžete zadať pri zadávaní objednávky s použitím platnej kreditnej alebo debetnej karty (Visa, MasterCard alebo Maestro); (iii) Bezhotovostne prostredníctvom platobného systému PayPal; (iv) Platba okamžitým prevodom na účet.

Spoločne s kúpnou cenou ste povinný zaplatiť tiež náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpnou cenou sa ďalej rozumejú aj náklady spojené s dodaním tovaru. Náklady spojené s dodaním sa môžu líšiť pre každý výrobok a typ dodania. Ďalšie podrobnosti a informácie nájdete v sekcii Zákaznícka podpora. Všetky náklady na dodanie budú účtované samostatne, rozdelené na položky a pripočítané k celkovej sume objednávky. Dostupné spôsoby dopravy a s tým súvisiace ceny dopravy a akékoľvek ďalšie relevantné informácie sú uvedené aj počas procesu nakupovania na athleeya.com a v potvrdení objednávky.

Daňový doklad (faktúru) vám vystaví Athleeya po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na adresu vašej elektronickej pošty.

3. Objednávanie tovaru, uzatvorenie zmluvy a prevod vlastníckeho práva

Požadovaný tovar, platobnú metódu a miesto dodania si vyberáte prostredníctvom ponuky na athleeya.com, na ktorej môžete tiež nájsť informácie o tovare a jeho cene. Ponuka tovaru na athleeya.com má iba informatívny charakter, je nezáväzná a platná do vypredania zásob.

Pre objednanie tovaru vyplníte objednávkový formulár na athleeya.com. Objednávkový formulár obsahuje predovšetkým informácie o: (i) objednávanom tovare (objednávaný tovar vložíte do elektronického nákupného košíka webového rozhrania athleeya.com); (ii) spôsoboch úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a (iii) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „Objednávka“ alebo „Objednávkový formulár“).

Pred zaslaním objednávky je vám umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré ste do objednávky vložili, a to aj s ohľadom na možnosť odhaliť a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošlete Athleeya kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Athleeya do 24 hodín po obdržaní objednávky vám toto obdržanie potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú vami v objednávke s číslom objednávky a údajmi o výrobkoch a podrobnosti o prípadných doručovacích službách.

Potvrdením vášho návrhu z našej strany dochádza k uzatvoreniu príslušnej kúpnej zmluvy, obsah ktorej je určený našim potvrdením vašej objednávky a týmito Podmienkami; vo všetkom ostatnom sa náš vzťah riadi pravidlami príslušnej právnej úpravy, ktorú obsahuje najmä zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku..

Dávate nám súhlas s tým, že objednávka a daňový doklad za zakúpený tovar vám budú poskytnuté výlučne v elektronickej forme a odoslané na vašu e-mailovú adresu v zmysle objednávky.

Všetky vami uskutočnené objednávky podliehajú našej akceptácii. Máme právo kedykoľvek si objednávku vopred overiť a/alebo odmietnuť akceptáciu objednávky bez uvedenia dôvodov a bez akejkoľvek zodpovednosti voči vám alebo tretím stranám. Ak nepotvrdíme akceptáciu vašej objednávky do desiatich (10) pracovných dní, považuje sa to za jej zamietnutie.

Môžeme sa rozhodnúť neakceptovať vašu objednávku podľa vlastného uváženia. Príklady toho, keď nemusíme akceptovať vašu objednávku, sú nasledovné: (i) ak je výrobok zobrazený na athleeya.com, ale nie je alebo už nie je k dispozícii; (ii) ak sa nám nepodarí získať autorizáciu vašej platby; (iii) ak sa na výrobok vzťahujú prepravné obmedzenia; (iv) ak výrobok zobrazený na athleeya.com obsahuje (zjavnú) chybu, ako je nesprávna cena, alebo je inak nesprávne popísaný.

V prípade, že nebudeme akceptovať vašu objednávku alebo jej časť, budeme mať právo zrušiť vašu objednávku alebo jej časť bez toho, aby nám vznikol akýkoľvek záväzok voči vám alebo tretej strane. Po zrušení vám, samozrejme, vrátime sumu, ktorú ste nám zaplatili na základe zrušenej objednávky alebo jej časti.

Vlastníkom zakúpeného tovaru sa stávate v momente jeho prevzatia a zaplatenia kúpnej ceny. V momente prevzatia tovaru na vás prechádza nebezpečenstvo škody na tovare (veci).

4. Dodanie tovaru

Athleeya čo najstarostlivejšie prijíma a spracováva objednávky a bude sa snažiť doručiť objednávku na adresu vášho bydliska alebo inú adresu na Slovensku a v Českej republike, ktorú ste si zvolili. Ak si prajete si objednať produkty z iného členského štátu EÚ mimo Slovenska prostredníctvom athleeya.com, môžete to samozrejme urobiť, objednaný(é) produkt(y) však možno doručiť len prostredníctvom objednávky prostredníctvom e-mailu info@athleeya.com a následným potvrdením spoločnosti Athleeya na adresu dodania v rámci EÚ.

Athleeya sa snaží odosielať objednávky v najrýchlejšom možnom čase a v poradí, v ktorom sú prijaté. Našim cieľom je dodať tovar do 3 pracovných dní po potvrdení objednávky. Aj keď sa snažíme dodávať vo vyššie uvedenej lehote, dodanie môže trvať dlhšie z dôvodu neočakávaných udalostí. V nepravdepodobnom prípade, že by dodacia lehota presiahla dobu 30 dní, môžete svoju objednávku zrušiť.

Než odošlete svoju objednávku, budete informovaní o predpokladaných podrobnostiach dodania. Po potvrdení svojej objednávky dostanete e-mailom potvrdenie s predpokladanými podrobnosťami o dodaní.

V prípade, že je Athleeya povinná dodať tovar na vami určené miesto v objednávke, ste povinný prebrať tovar pri dodaní.

V prípade, že je z dôvodov na vašej strane nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, ste povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Pri preberaní tovaru od prepravcu ste povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade spozorovania porušeného obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusíte zásielku od prepravcu prebrať.

Zasielanie objednávok sa uskutoční v pracovných dňoch, ktoré nie sú štátnym sviatkom, preto berte do úvahy všetky štátne sviatky vrátane národných a/alebo regionálnych sviatkov vo vašej krajine pobytu. Dodanie sa uskutoční v pracovných dňoch, ktoré nie sú štátnym sviatkom vo vašej krajine. Upozorňujeme, že štátne sviatky sa môžu líšiť v závislosti od krajiny a roka.

Podrobné informácie o dodacích lehotách nájdete v špecifikáciách pre rôzne typy dodania uvedené v sekcii Zákaznícka podpora na athleeya.com. Dodacie lehoty sú orientačné, a preto sa nepovažujú za prísne stanovené termíny. Samotná skutočnosť, že došlo k prekročeniu dodacej lehoty, vás neoprávňuje na odškodnenie.

Ak vaša objednávka v predpokladanom termíne nebude dodaná, kontaktujte nás telefonicky na (+421) 905 014 963 alebo prostredníctvom e-mailu info@athleeya.com.

Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

5. Odstúpenie od zmluvy a pravidlá pre vrátenie tovaru

Máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorú ste s nami uzatvorili, a to bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru, ktorý ste si objednali. Odstúpenie od kúpnej zmluvy znamená, že daná kúpna zmluva sa od začiatku zrušuje a vy ste povinní vrátiť nám dodaný tovar a my sme povinní vrátiť vám kúpnu cenu.

Ak odstúpite od kúpy iného tovaru, ktorý už bol použitý nad rámec bežného prehliadnutia a vyskúšania jeho funkčnosti tak, ako by bolo obvyklé pri kúpe v kamennom obchode, sme oprávnení od vás požadovať zaplatenie rozdielu medzi cenou nového tovaru a obvyklou cenou vráteného tovaru.

Odstúpiť od kúpnej zmluvy môžete zaslaním písomného odstúpenia poštou na adresu Athleeya s.r.o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu na info@athleeya.com. Môžete tiež použiť náš Formulár na vrátenie tovaru, ktorý je dostupný na stiahnutie na athleeya.com.

Zakúpený tovar nám musíte doručiť do 14 dní od vášho odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to osobne, poštou (okrem zásielky na dobierku,) alebo kuriérskou službou, vždy však na vaše náklady. My sme povinní vám v rovnakej lehote, nie však skôr ako nám vrátite tovar, alebo preukážete jeho odoslanie, vrátiť prijaté peňažné prostriedky, t.j. kúpnu cenu a ďalšie peňažné prostriedky, ktoré sme od vás prijali pri predaji vráteného tovaru, a to s výnimkou rozdielu v cene vami zvoleného spôsobu dodania tovaru a nami ponúkaného najlacnejšieho spôsobu štandardného dodania tovaru. Refundáciu zrealizujeme rovnakým spôsobom platby, aký ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa vzájomne nedohodneme inak.

Pokiaľ ste si zakúpili zvýhodnený set s akciovou cenou, resp. so zľavou, ktorého súčasťou sú minimálne dva produkty, tak máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorú ste s nami uzatvorili ako celku, a to bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru, ktorý ste si objednali. Odstúpenie od kúpnej zmluvy znamená, že daná kúpna zmluva sa od začiatku zrušuje ako celok a vy ste povinní vrátiť nám všetok dodaný tovar vrátane darčeku (ak vám bol poskytnutý), a my sme povinní vrátiť vám vrátiť celú kúpnu cenu. V prípade, ak nevrátite všetky zakúpené produkty v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy vrátane darčekov, bude sa to považovať za bezdôvodné obohatenie. Ak nedošlo z vašej strany k vydaniu niektorého z produktov, alebo darčeku, máme právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny nevráteného produktu, alebo darčeku.

Pokiaľ ste v súvislosti s nákupom tovaru obdržali od Athleeya darčeky, a využili ste možnosť odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní, musíte nám spolu s tovarom vrátiť aj poskytnuté darčeky, vrátane všetkého o čo ste sa obohatili. V prípade, ak nevrátite poskytnuté darčeky bude sa to považovať za bezdôvodné obohatenie. Ak vydanie darčeku nebude možné, máme právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny darčeka. Aj my si vyhradzujeme právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak si neprevezmete objednaný tovar alebo ak by informácie na athleeya.com obsahovali zjavnú chybu v písaní (napr. chybne uvedené ceny, ktoré sú zjavne iné, ako je obvyklá cena pre daný druh tovaru) alebo ak sa vami objednaný tovar už nevyrába. Aj my sme oprávnení odstúpiť iba prostredníctvom oznámenia, ktoré Vám bude dodané minimálne v takej forme, v ktorej vám bolo odoslané potvrdenie o prijatej objednávke, a do 14 dní od odstúpenia od zmluvy sme vám povinní vrátiť prijaté peňažné prostriedky.

Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je Athleeya oprávnená jednostranne započítať proti vášmu nároku na vrátenie kúpnej ceny.

6. Záruka a reklamácia tovarov

Naše vzájomné práva a povinnosti ohľadom našej zodpovednosti za vady tovaru sa riadia platnými právnymi predpismi. Podrobnejší popis týchto práv a povinností obsahuje reklamačný poriadok nižšie, ktorý tvorí súčasť Podmienok.

Vaše dotazy týkajúce sa reklamácie vadného tovaru môžete konzultovať na telefónnom čísle: (+421) 905 014 963, alebo prostredníctvom e-mailu info@athleeya.com.

7. Farby a miery

Vynakladáme všetko primerané úsilie, aby sa vlastnosti našich výrobkov vrátane zloženia a farieb zobrazovali čo najpresnejšie. Farba, ktorú vidíte, závisí najmä na vašom počítačovom vybavení, a tak nemôžeme zaručiť, že váš počítač zobrazí farby presne.

Miery produktu uvádzané na athleeya.com sú len približné hodnoty, aby ste získali lepšiu predstavu o modeli alebo strihu konkrétneho produktu, nie sú definitívnou zárukou skutočných mier produktu, ktorý dostanete. Konečné miery produktu sa môžu odchyľovať v závislosti od materiálu použitého vo výrobe.

8. Poškodené alebo chybné výrobky

Pre Athleeya je kvalita prvoradá. Všetky naše výrobky dôkladne testujeme v reálnych podmienkach, aby sme sa uistili, že sú plne schopné vydržať používanie, na ktoré boli navrhnuté. Je veľmi zriedkavé, aby boli naše výrobky poškodené alebo chybné. Athleeya má zákonnú povinnosť zabezpečiť, aby naše výrobky boli v súlade so zmluvou o predaji.

Vrátené výrobky sú kontrolované a ak je poškodenie výsledkom výrobnej chyby alebo odchýlky od továrenských špecifikácií, peniaze sú vrátené. Zaväzujeme sa vrátiť peniaze v plnej výške za akékoľvek chybné výrobky.

Ak bol problém spôsobený inými dôvodmi, ako je kvalita materiálu alebo výrobný proces, pôvodný výrobok sa vám vráti. Nevraciame peniaze za výrobky: (i) získané z iného zdroja ako z athleeya.com, okrem zmluvných partnerov a predajných miest; (ii) ktoré boli poškodené zneužitím alebo nedbanlivosťou (napr. vystavenie chemikáliám, žieravým látkam, otvorenému plameňu, vysokej teplote, ostrému predmetu atď.); a/alebo (iii) ktoré boli poškodené nesprávnym použitím alebo inými činnosťami, než je zamýšľaný účel.

Upozorňujeme, že očakávaná životnosť každého výrobku závisí od toho, kto výrobok používa, od podmienok používania a od charakteristických vzorov opotrebenia každého používateľa. Naše výrobky poškodené pri bežnom opotrebení alebo tie, ktoré prekročili primeranú životnosť výrobku, sa nenahrádzajú.

Náš tím je vám pripravený pomôcť. Neváhajte a kontaktujte nás s vašimi otázkami a pripomienkami.

9. Používanie webovej lokality athleeya.com, autorská práva a ochranné známky

Pozorne si prečítajte tento článok pred použitím athleeya.com a akéhokoľvek obsahu spoločnosti Athleeya na sociálnych médiách, okrem iného vrátane lokalít Instagram a Facebook (ďalej len spoločne ako „Webová lokalita Athleeya“). Tieto podmienky používania Webovej lokality Athleeya platia pre všetky návštevy a použitia Webovej lokality Athleeya, ako aj pre obsah (ako je definovaný nižšie), informácie, odporúčania, výrobky a služby poskytované na Webovej lokalite Athleeya alebo prostredníctvom Webovej lokality Athleeya. Prístupom na Webovú lokalitu Athleeya a jej používaním vyjadrujete svoj súhlas s týmito Podmienkami v plnom rozsahu popri akomkoľvek inom zákone alebo predpise, ktorý sa vzťahuje na Webovú lokalitu Athleeya a internet. Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami používania Webovej lokality Athleeya, ihneď opustite Webovú lokalitu Athleeya.

Všetok obsah uvedený alebo zobrazený na Webovej lokalite Athleeya, okrem iného vrátane loga, ikon, obchodných značiek, textu, grafických prvkov, fotografií, obrázkov, pohyblivých obrázkov, zvuku, ilustrácií a softvéru (ďalej len ako „Obsah“) je vlastníctvom spoločnosti Athleeya, jej poskytovateľov licencií alebo poskytovateľov obsahu. Všetky prvky Webovej lokality Athleeya okrem iného vrátane celkového dizajnu a Obsahu môžu byť chránené autorskými právami, morálnymi právami, databázovými právami, právami týkajúcimi sa ochranných známok a inými právnymi predpismi týkajúcimi sa práv duševného vlastníctva. Okrem prípadov, ktoré sú výslovne povolené v tejto alebo inej zmluve so spoločnosťou Athleeya, žiadna časť alebo prvok Webovej lokality Athleeya alebo jej Obsahu nesmú byť žiadnym spôsobom kopírované alebo retransmitované. Webová lokalita Athleeya, jej Obsah a všetky súvisiace práva zostávajú výhradným vlastníctvom spoločnosti Athleeya alebo jej poskytovateľov licencií, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak. Všetky takéto práva sú vyhradené.

Autorské práva na celý Obsah sú a zostávajú vo vlastníctve spoločnosti Athleeya alebo jej poskytovateľov licencií. Okrem prípadov, keď je uvedené inak v konkrétnych dokumentoch na Webovej lokalite Athleeya, máte oprávnenie prezerať, prehrávať, tlačiť a sťahovať Obsah nachádzajúci sa na Webovej lokalite Athleeya iba na osobné, informačné a nekomerčné účely. Nesmiete upravovať žiaden z týchto materiálov a žiaden Obsah nesmiete kopírovať, distribuovať, odovzdávať, zobrazovať, reprodukovať, publikovať, licencovať, vytvárať odvodené diela, prenášať alebo predávať. Nesmiete opätovne používať žiadny Obsah bez toho, aby ste najskôr získali súhlas spoločnosti Athleeya. Na účely týchto podmienok je použitie akéhokoľvek takéhoto Obsahu na akejkoľvek inej webovej lokalite alebo sieťovom počítačovom prostredí zakázané. Nebudete odstraňovať žiadne informácie o autorských právach, ochranných známkach alebo iných vlastníckych právach z Obsahu nachádzajúceho sa na Webovej lokalite Athleeya.

V prípade, že stiahnete softvér (okrem iného vrátane šetričov obrazovky, smartfónových aplikácií, ikon, videí a tapiet) z Webovej lokality Athleeya, taký softvér vrátane všetkých súborov, obrázkov začlenených do tohto softvéru alebo ním vygenerovaných, a údaje sprevádzajúce softvér ( ďalej len spolu ako „Softvér“) vám licencuje Athleeya. Athleeya neprevádza na vás vlastnícke práva k Softvéru. Vlastníte médium, na ktorom je Softvér zaznamenaný, ale spoločnosť Athleeya si ponecháva úplné vlastnícke práva k Softvéru a všetky práva duševného vlastníctva v ňom. Nesmiete rozširovať, predávať, dekompilovať, rozkladať metódou spätného inžinierstva, rozoberať alebo inak redukovať Softvér do ľudsky čitateľnej podoby.

Všetky ochranné známky, ochranné známky pre služby, logá a obchodné názvy, ktoré sa objavujú na výrobkoch Athleeya, balení výrobkov a/alebo na Webovej lokalite Athleeya, či už sú registrované, alebo nie (ďalej len ako „Ochranné známky“) zostávajú výhradným vlastníctvom spoločnosti Athleeya alebo jej poskytovateľov licencií (podľa toho, čo je relevantné) a sú chránené príslušnými zákonmi a zmluvami o ochranných známkach. Nesmiete nijakým spôsobom používať, kopírovať, reprodukovať, publikovať, elektronicky odosielať, uverejňovať, prenášať, distribuovať alebo upravovať žiadnu Ochrannú známku, a to ani v reklame alebo publicite týkajúcej sa distribúcie materiálov na inej webovej lokalite bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Athleeya. Používanie ktorejkoľvek z Ochranných známok na akejkoľvek inej webovej lokalite alebo v prostredí počítačových sietí, napríklad ukladanie alebo reprodukovanie (časti) Webovej lokality Athleeya na akejkoľvek externej webovej lokalite, alebo vytvorenie odkazov, hypertextu, odkazov alebo priamych odkazov medzi Webovou lokalitou Athleeya a inými internetovými lokalitami je zakázané bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Athleeya.

Athleeya nevyhlasuje ani nezaručuje, že informácie obsiahnuté na Webovej lokalite Athleeya sú presné, úplné alebo aktuálne, alebo že Webová lokalita Athleeya alebo server, ktorý sprístupňuje Webovú lokalitu Athleeya, sú bez vírusov alebo iných škodlivých komponentov. Okrem toho Athleeya neposkytuje špecifickú IT infraštruktúru alebo pripojenie, preto Athleeya nemôže vyhlasovať alebo zaručiť, že Webová lokalita Athleeya bude fungovať bez prerušenia alebo bezchybne. Athleeya neposkytuje žiadne záruky alebo vyhlásenia týkajúce sa používania Obsahu Webovej lokality Athleeya z hľadiska ich správnosti, presnosti, primeranosti, užitočnosti, aktuálnosti, spoľahlivosti alebo inak, v každom prípade v maximálnej možnej miere povolenej príslušným zákonom.

Vaše používanie Webovej lokality Athleeya je na vaše vlastné riziko. Ani Athleeya, ani žiadny z jej zamestnancov, ani žiadny z jej zástupcov, ani žiadna iná strana, ktorá sa podieľa na vytváraní, výrobe alebo dodávaní Webovej lokality Athleeya, nebude zodpovedná za žiadne priame, nepriame, mimoriadne, následné alebo iné škody vyplývajúce z používania Obsahu Webovej lokality Athleeya, alebo neschopnosti používať Obsah Webovej lokality Athleeya vrátane poškodení spôsobených vírusmi alebo nesprávnosťou, alebo neúplnosťou informácií na Webovej lokalite Athleeya, alebo z výkonnosti výrobkov alebo inak vyplývajúcich z týchto Podmienok, alebo v súvislosti s nimi, a to aj v prípade, že spoločnosť Athleeya bola upozornená na možnosť vzniku takýchto škôd.

10. Ochrana údajov

Athleeya plne rešpektuje súkromie jednotlivcov. Pre podrobné informácie o spôsobe, akým používame súbory cookie, typ informácií, ktoré zhromažďujeme, ako a za akým účelom používame vaše informácie a spracúvame vaše osobné údaje a za akých okolností sprístupňujeme informácie, sa prosím oboznámte s našimi „Podmienkami o ochrane súkromia a Pravidlami používania súborov cookie“, ktoré sú súčasťou týchto Podmienok a ktoré nájdete na athleeya.com.

11. Legislatíva a právomoc

Používanie athleeya.com a kúpa výrobkov prostredníctvom athleeya.com sa riadi slovenskými právnymi predpismi. Akýkoľvek spor, ktorý vyplynie z používania alebo súvisí s používaním athleeya.com alebo zo zmlúv, podlieha právomoci súdov Slovenskej republiky. Vzťahy, ktoré nie sú upravené v týchto Podmienkach, sa spravujú príslušnými ustanoveniami právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

12. Informácie o spoločnosti

Názov: Athleeya s.r.o.

Sídlo: Kladnianska 34, 821 05 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 51 800 004

DIČ: 2120809361
IČ DPH: SK2120809361

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK14 1100 0000 0029 4505 9350
SWIFT: TATRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 129847/B.

E-mailová adresa: info@athleeya.com

Telefónne číslo: (+421) 905 014 963

13. Ostatné

Ak sa nám nepodarí vyriešiť prípadný spor v súvislosti s nákupom nami ponúkaného tovaru vzájomnou dohodou, môžete sa obrátiť s návrhom na mimosúdne riešenie takéhoto sporu na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ústredný inšpektorát, odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika, e-mail: ars@soi.sk, adr@soi.sk.
Môžete tiež využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ak by vzťah, ktorý vznikol na základe kúpnej zmluvy, obsahoval zahraničný prvok, náš vzťah sa bude riadiť slovenským právom.

Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s nákupom tovaru, spracúvame v nevyhnutnom rozsahu pre potreby plnenia kúpnej zmluvy a v záujme dodržania povinností v zmysle príslušných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Viac informácií o tom, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi, nájdete v „Podmienkach o ochrane súkromia a Pravidlách používania súborov cookie“. 

Súčasťou Podmienok sú tiež Reklamačný poriadok (nižšie), Reklamačný formulár a Formulár na vrátenie tovaru.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.9.2019.

Reklamačný poriadok

1. O nás

Prevádzkovateľom webovej stránky www.athleeya.com je spoločnosť Athleeya s.r.o., so sídlom: Kladnianska 34, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 800 004, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 129847/B.

So všetkými vašimi podnetmi, otázkami alebo inými záležitosťami týkajúcimi sa nášho vzťahu sa môžete na nás obrátiť na telefónnom čísle (+421) 905 014 963, prípadne nás môžete kontaktovať e-mailom na: info@athleeya.com.

2. Čo je účelom tohto reklamačného poriadku

Účelom tohto reklamačného poriadku (ďalej len ako "Reklamačný poriadok") je oboznámiť vás so základnými princípmi a pravidlami, podľa ktorých sa riadime pri vybavovaní reklamácií tovaru, ktorý ste si u nás zakúpili.

Reklamačný poriadok je súčasťou Podmienok a všade tam, kde v ňom nie je uvedené inak, sa bez ďalšieho použije znenie Podmienok.

Na všetky situácie, ktoré Reklamačný poriadok a Podmienky výslovne neupravujú sa bez ďalšieho použije úprava, ktorú obsahuje najmä zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku.

3. Naša zodpovednosť za predajný tovar

Máme voči vám zodpovednosť za to, že tovar, ktorý ste si u nás zakúpili na athleeya.com nemá pri prevzatí vady. Vaše práva z nášho vadného plnenia môžete u nás uplatniť v dobe 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

4. Ako postupovať, ak je tovar zjavne poškodený

Vaše dotazy týkajúce sa reklamácie vadného tovaru môžete konzultovať na telefónnom čísle: (+421) 905 014 963.

Pri prevzatí doručovaného tovaru si ho prosím prehliadnite, aby ste vylúčili, že tovar alebo jeho obal sú zjavne poškodené.

Prípadné zjavné vady musíte ihneď reklamovať u osoby, ktorá vám tovar odovzdáva, a všetky vaše poznatky spísať do potvrdenia o doručení alebo iného reklamačného dokumentu predloženého prepravcom. Zjavne poškodený tovar, alebo tovar, ktorého obal je zjavne poškodený, nie ste povinní prevziať. Reklamáciám zjavných vád, ktoré budú oznámené nám alebo prepravcovi po uplynutí 3 dní od doručenia tovaru nebudeme môcť vyhovieť.

5. Ako postupovať, ak sa vada objaví neskôr

Vaše dotazy týkajúce sa reklamácie vadného tovaru môžete konzultovať na telefónnom čísle: (+421) 905 014 963 alebo e-mailom na: info@athleeya.com.

Vady, ktoré neboli zistiteľné pri prevzatí tovaru, alebo ktoré sa objavili až následne, najneskôr však v zákonných lehotách, môžete reklamovať vyplnením Reklamačného formuláru a jeho doručením spolu s reklamovaným tovarom na adresu Athleeya s.r.o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika. Doručenie sa môže uskutočniť osobne, poštou alebo kuriérskou službou, vždy však na vaše náklady. Prosím berte na vedomie, že pri reklamácií bude potrebné, aby ste nám preukázali, že ste reklamovaný tovar zakúpili u nás a kedy sa tak stalo; z tohto dôvodu vám odporúčame, aby ste si odložili doklad o kúpe.

Pri vybavovaní reklamácií vždy postupujeme najskôr podľa záručným podmienok, ak je na tovar poskytovaná záruka.

6. Za aké vady tovaru nezodpovedáme

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru sa nevzťahujú najmä na:

  1. poškodenie tovaru spôsobené bežným opotrebením;
  2. poškodenie tovaru spôsobené nesprávnym používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym uchovávaním, stykom s kvapalinou, ohňom;
  3. poškodenia spôsobené pokusom o úpravu, či opravu, a to buď samotným užívateľom alebo poskytovateľom služieb (napr. krajčír).

Nenesieme zodpovednosť za vady darov alebo iného tovaru, ktoré vám poskytneme zadarmo alebo za symbolickú cenu.

7. Aké máte práva pri reklamácii tovaru

Máte právo na vybavenie reklamácie bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, máte právo na bezplatné odstránenie vady tovaru. Namiesto odstránenia vady môžete požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti – to však iba v prípade, že nám tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť máte právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Ak vada tovaru, ktorú nemožno odstrániť, zároveň bráni jeho riadnemu užívaniu ako tovaru bez vady, máte právo na jeho výmenu alebo na odstúpenie od zmluvy. Tieto práva Vám patria aj v prípade, že sa vyskytne rovnaká vada tovaru aj po jeho druhej oprave alebo ak má tovar väčší počet vád.

Máte tiež právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré vám vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady, a to za predpokladu, že nám ich oznámite a požiadate o ich úhradu do jedného mesiaca od konca lehoty pre uplatnenie práv z vadného plnenia.

8. Kedy môžeme odmietnuť prijatie reklamácie

Sme oprávnení odmietnuť prijatie reklamácie v prípade, že reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú znečistené.

Získaj zľavu 10% na svoj prvý nákup


Buď prvá, ktorá sa dozvie o pripravovaných kolekciách, špeciálnych akciách a novinkách zo sveta Athleeya.
Prihlás sa na odber noviniek!

Loading...